Polityka prywatności

Polityka Prywatności – Elkardia | Lubelskie Centrum Kardiologii, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 23/20; 20-091 Lublin

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

 

Droga Pacjentko,
Drogi Pacjencie,

Przekazanie niniejszych informacji jest wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.

Administrator danych (polityka prywatności. – Elkardia | Lubelskie Centrum Kardiologii)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Elkardia | Lubelskie Centrum Kardiologii, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 23/20; 20-091 Lublin;
email: rodo@elkardia.pl
tel. (81) 565 70 75

Inspektor ochrony danych (polityka prywatności. – Elkardia | Lubelskie Centrum Kardiologii)
W sprawach związanych z Pani/a danymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, adres:
Elkardia | Lubelskie Centrum Kardiologii, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 23/20; 20-091 Lublin;
email: rodoIOD@elkardia.pl
tel.: 536 102 112

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna (polityka prywatności. – Elkardia | Lubelskie Centrum Kardiologii)
Dane będą przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w tym prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń na podstawie:
• 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO* w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyt na odległość jak również w placówce na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim.
• 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.
• 9 ust. 2 lit. h RODO* w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.
• 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu odbierania i archiwizowania upoważnienia dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia.
• 6 ust. 1 lit. f RODO* w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w szczególności telefonicznego potwierdzenia lub odwołania wizyty lekarskiej.
• 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w celu przetwarzania dokumentacji księgowo – podatkowej w tym: prowadzenie ksiąg rachunkowych, wystawianie rachunków za wykonane usługi co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych.

Odbiorcy danych (polityka prywatności. – Elkardia | Lubelskie Centrum Kardiologii)
Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych, informatycznych i organizacyjnych, którzy umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (np. dostawcy sprzętu, firmy kurierskie, pracownie protetyczne, laboratoria diagnostyczne) oraz dostawcy usług prawnych i doradczych na podstawie umowy zawartej z Elkardia | Lubelskie Centrum Kardiologii
Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim niezwiązanych z realizacją świadczeń lub nieupoważnionym z mocy prawa.

Okres przechowywania danych osobowych (polityka prywatności. – Elkardia | Lubelskie Centrum Kardiologii)
Dane będą przechowywane przez okres przewidziany w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.).
Okres przechowywania dokumentacji medycznej (20 lat), dokumentacji księgowo podatkowej (5 lat) oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z kodeksu cywilnego (3 lata).
Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
• jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, to ma Pani/Pan prawo do wycofania swojej zgody w każdym czasie, bez wpływu na przetwarzania dokonane przed wycofaniem zgody,
• prawo żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
• prawo żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
• prawo żądania od Administratora usunięcia niektórych Pani/Pana danych osobowych,
• prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
• prawo przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,

Podstawa obowiązku podania danych osobowych (polityka prywatności. – Elkardia | Lubelskie Centrum Kardiologii)
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest konieczne do udzielenia świadczeń zdrowotnych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 24 i 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne a jego niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości odwołania wizyty w sytuacjach tego wymagających.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 


Polityka Prywatności – Elkardia | Lubelskie Centrum Kardiologii, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 23/20; 20-091 Lublin